• 2011-05-16 14:02
  • Robert Szydlik
Sąsiedzi zanadto podwyższyli działkę...

Witam. bardzo prosiła bym o zainteresowanie się nadmiernym podnoszeniem gruntu na działce przy ulicy Zachodniej od strony Leszczynowej, drugi budynek po prawej stronie. Powstał tam budynek, a właściciel nie zważając na mieszkańców wcześniej zamieszkałych podnosi teren na swojej działce o około 50 cm. Czy to jest zgodne z prawem, aby pozostałych sąsiadów podtapiało podczas opadów deszczu? Uważam,że naturalny spadek terenu powinien być zachowany, proszę o interwencję . Prosiłabym o podanie, kiedy jest najbliższe spotkanie z mieszkańcami osiedla. Pozdrawiam. (Anonimowy mail)

Witam,

Miałem już kilka tego typu skarg i pytałem w Urzędzie pana Nowaka, co można zrobić w takiej sytuacji. Powiedział, że Urząd podejmuje interwencję, gdy otrzyma pisemne zgłoszenie (skargę) od sąsiadów.
W związku z Pani mailem zapytam jeszcze raz, a ponadto przekażę sprawę kolegom radnym z Komisji Ładu i Porządku (działa w niej m.in. drugi radny z naszego okręgu - Włodzimierz Malinowski).
Co do spotkań z mieszkańcami - zebranie osiedlowe chcemy zorganizować pod koniec czerwca lub na początku lipca.
Poza tym ja i radny Malinowski zapraszamy na nasze dyżury w Urzędzie Miejskim:
Pierwszy wtorek miesiąca w godz. 16.00 - 17.00, pokój 47 (radny Malinowski)
Trzeci wtorek miesiąca
w godz. 16.00 - 17.00, pokój 47 (radny Szydlik)

kłaniam się i zapraszam!

Robert Szydlik

Niżej podaję stosowne przepisy.


USTAWA
z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne

Art. 29. 1. Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może:
1) zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu znajdującej się na jego gruncie wody opadowej ani kierunku odpływu ze źródeł - ze szkodą dla gruntów sąsiednich,
2) odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.
2. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
3. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

§ 28. 1. Działka budowlana, na której sytuowane są
budynki, powinna być wyposażona w kanalizację
umożliwiać odprowadzenie wód opadowych do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej.
2. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci
kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza
się odprowadzanie wód opadowych na własny teren
nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników
retencyjnych.
§ 29. Dokonywanie zmiany naturalnego spływu
wód opadowych w celu kierowania ich na teren sąsiedniej
nieruchomości jest zabronione.
R. Sz.
Więcej z tego działu…