Tu jesteś: Strona główna >  Moja praca w Samorządzie >  Czy zmniejszać / zwiększać pensję...

Moja praca w Samorządzie

Czy zmniejszać / zwiększać pensję Burmistrza i diety radnych / sołtysów?

Czy zmniejszać / zwiększać pensję Burmistrza i diety radnych / sołtysów?

Data:
2013-11-05 23:43
5 listopada (wtorek) siedmiu radnych Rady Miejskiej w Tłuszczu złożyło do przewodniczącego rady wniosek o zwołanie sesji. Radni przygotowali pięć projektów bardzo ważnych uchwał...
Radni: Robert Szydlik, Mirosław Sobczak, Mirosław Szczotka, Włodzimierz Malinowski, Dariusz Kur, Waldemar Sitek i Włodzimierz Fydryszek składając wniosek o zwołanie sesji przedstawili:

Porządek obrad - pobierz >>

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia dopłat do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dla rodzin wielodzietnych na 3. i kolejne dziecko w rodzinie)  - pobierz >>

Projekt uchwały w sprawie ustalenia (zmniejszenia) wynagrodzenia Burmistrza Tłuszcza  - pobierz >>
- Jako wnioskodawcy uważamy, że obniżenie pensji Burmistrza powinno być rodzajem sankcji za niegospodarne realizowanie budżetu gminy Tłuszcz na kilku polach, a jednym z nich jest sprawa oburzająco wysokich nagród w Urzędzie Miejskim – szczegółowe uzasadnienie wymagane prawem znajduje się pod uchwałą w pliku do pobrania niżej.
Obecne wynagrodzenie Burmistrza Tłuszcza wynosi ok. 83% dopuszczalnej stawki maksymalnej, po zmianach wyniosłoby 67% stawki maksymalnej (12365 zł), podczas gdy minimalna wynosi ok. 50%.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia (zmniejszenia) wysokości diet wypłacanych radnym  - pobierz >>
Po raz kolejny z otoczenia Burmistrza pojawia się absurdalny zarzut, że diety radnych są za wysokie. Zapewne ma to odwrócić uwagę opinii publicznej od sprawy nagród w urzędzie miejskim. Obecnie przeciętna dieta radnego w Tłuszczu wynosi 60% stawki maksymalnej, ale radni nie pełnią mandatu dla diety, która jedynie rekompensuje im utracone dochody, koszty podróży czy rachunków telefonicznych. Wyjeżdżając  Po zmianach wyniesie 55% stwki maksymalnej. Zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na podwyżkę zdecydowanie za niskich diet sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia (zwiększenia) diet dla sołtysów i przewodniczących rad osiedlowych  - pobierz >>
Obecnie sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych otrzymują dietę w skali roku na poziomie ok. 800-900 zł. Po zmianach kwota ta wyniosłaby 1440 zł. Różnica zostałaby sfinansowana z oszczędności po obniżeniu diet radnych. 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Burmistrza Tłuszcza dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów  - pobierz >>
Projekt nakłada na Burmistrza (obecnego i każdego innego w przyszłości!) obowiązek publikowania w internecie (BIP) wykazu umów bez zaczerniania danych, tak jak ma to obecnie miejsce, gdy ktokolwiek wnioskuje o ich ujawnienie w trybie dostępu do informacji publicznej. Burmistrz dysponuje środkami publicznymi i powinien je wydawać w sposób jawny i przejrzysty, tak by radni czy mieszkańcy nie dowiadywali się z mediów o kolejnych „dziwnych” umowach zawartych przez gminę.

-----------------------------------------------------

Szczegółowo każdy z projektów uchwał jest omówiony w dołączonych uzasadnieniach - pliki do ppbrania niżej.
Podejmując tę inicjatywę nie wiem, czy zyskamy większość w Radzie Miejskiej do poparcia naszej inicjatywy, ale warto próbować. Mam też nadzieję, że właściwie odczytujemy społeczne oczekiwanie wyciągnięcia przez Radę Miejską wniosków i konsekwencji po „aferze” z nagrodami, CKSiR, umową z Deloitte, opłatami planistycznymi...

Gdyby chcieli się Państwo ze mną skontaktować, proszę skorzystać z formularza pocztowego >>

z wyrazami szacunku,

Robert Szydlik

ZDJĘCIE: FOTOLIA
PLIKI DO POBRANIA: